I Gave my Dreams to Liangshan The Yi People in the Chinese Literary Imagination

Gao ben hou Han shu shu ji (稿本後漢書疏記) (Book of the Later Han)

Description:
Fan, Ye. (1998). Hou Han Shu jinzhu jinyi xiace [Book of the Later Han, newly annotated and interpreted, vol. 3], ed. Zhang Huikang and Yi Mengchun. Changsha: Yuelu Shushe.